เลขที่คำสั่งซื้อ / Order No.

ชื่อ - สกุล / Name

อีเมล / E-mail

เบอร์โทรศัพท์ / Telephone

ที่อยู่ของคุณ / Address

SCB BBL Kbank

ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทย

วันเวลาที่โอน (ยกตัวอย่างเช่น วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2559 เวลา 08.00)

จำนวนเงินที่โอน (โปรดโอนเป็นเศษสตางค์ เช่น 1.02 บาท)